جدول امتیاز بازآموزی

 

جدول امتیاز باز آموزی

راهنمای ثبت نام بازآموزی

 

 

گروه مادر

گروه هدف

مقطع رشتــه

نـــام رشتــه

کد رشتــه

رتبــه

امتیاز کمیته

بهداشت

بهداشت محیط و حرفه ای

کاردانی

بهداشت محیط

1014

دوم

10.25

کارشناسی

مهندسی بهداشت محیط

11275

دوم

10.25

پزشک عمومی

پزشکان عمومی

دکترای حرفه ای

پزشکان عمومی*

1510

اول

14.5

دکترای حرفه ای

پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده*

1618

اول

14.5

تغذیه

علوم تغذیه

دکترا

علوم تغذیه

1925

سوم

7.25

کارشناسی

علوم تغذیه

1119

سوم

7.25

کارشناسی ارشد

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

1453

سوم

7.25

کارشناسی ارشد

علوم تغذیه

1425

سوم

7.25

سایرتخصص های بالینی

بیماری های پوست

تخصص

بیماریهای پوست*

1730

دوم

10.25

زنان و زایمان

تخصص

زنان وزایمان*

1734

چهارم

4.5

علوم آزمایشگاهی

آسیب شناسی

تخصص

آسیب شناسی

1723

چهارم

4.5

انگل شناسی

دکترا

انگل شناسی

1912

سوم

7.25

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

1429

سوم

7.25

ایمنی شناسی

دکترا

ایمنی شناسی

1913

اول

14.5

کارشناسی ارشد

ایمنی شناسی

1423

اول

14.5

ژنتیک

دکترا

ژنتیک مولکولی

1990

چهارم

4.5

دکترا

ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)

1922

چهارم

4.5

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

1447

چهارم

4.5

علوم آزمایشگاهی

دکترا

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

19375

چهارم

4.5

دکترا

بیوشیمی بالینی

1918

چهارم

4.5

دکترا

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

1937

چهارم

4.5

دکترای حرفه ای

علوم آزمایشگاهی

1611

چهارم

4.5

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

1016

چهارم

4.5

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

1131

چهارم

4.5

کارشناسی ارشد

علوم آزمایشگاهی

14131

چهارم

4.5

کارشناسی ارشد

بیوشیمی بالینی

1428

چهارم

4.5

کارشناسی ارشد

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی)

1445

چهارم

4.5

کودکان

اعصاب و روان کودکان

فوق تخصص

اعصاب اطفال*

20275

چهارم

4.5

فوق تخصص

اعصاب کودکان

2027

چهارم

4.5

ایمونولوژی و آلرژی بالینی

فوق تخصص

آلرژی و ایمونولوژی بالینی

20295

اول

14.5

فوق تخصص

ایمنولوژی و آلرژی اطفال*

2029

اول

14.5

بیماری های کودکان

تخصص

بیماریهای کودکان

1711

اول

14.5

تخصص

کودکان

17115

اول

14.5

خون و سرطان کودکان

فوق تخصص

خون و سرطان اطفال*

2018

سوم

7.25

روماتولوژی کودکان

فوق تخصص

روماتولوژی اطفال

2032

اول

14.5

ریه کودکان

فوق تخصص

ریه اطفال

2034

اول

14.5

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

فوق تخصص

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

20195

سوم

7.25

فوق تخصص

غدد کودکان

2019

سوم

7.25

گوارش کودکان

فوق تخصص

گوارش اطفال*

2028

دوم

10.25

گروه های داخلی

بیماری های داخلی

تخصص

بیماریهای داخلی*

1710

اول

14.5

تخصص

طب سالمندی

1736

اول

14.5

بیماری های ریه

فوق تخصص

بیماریهای ریه*

2011

اول

14.5

بیماری های مغز و اعصاب

تخصص

بیماریهای مغزو اعصاب*

1714

دوم

10.25

خون و سرطان بالغین

فوق تخصص

خون و سرطان بالغین*

2017

سوم

7.25

روماتولوژی

فوق تخصص

روماتولوژی*

2010

اول

14.5

غدد درون ریز و متابولیسم

فوق تخصص

غدد درون ریزی و متابولیسم*

2021

سوم

7.25

گوارش و کبد بالغین

فوق تخصص

گوارش بالغین (داخلی)*

2024

دوم

10.25

فوق تخصص

گوارش و کبد بالغین

20245

دوم

10.25

نفرولوژی

فوق تخصص

نفرولوژی*

2013

چهارم

4.5

متفرقه

دامپزشکی

دکترای حرفه ای

دامپزشکی

16125

سوم

7.25

 

 

 

ثبت نام امتیازباز آموزی